తనివి దీరక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తనివి దీరక నను (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తనివి దీరక నను తమకమున నెంతేని | చెనకేవు వద్దు నీ చిత్తమిక నోరి ||

చ|| దంటవై నాచేత దలపించు కొనగ దొర- | కొంటి వింక నిది నీకు కొలది బడునా |
నంటున నాప్రియము నాటిలను నిన్ను నా- | వెంట ద్రిప్పక నిన్ను విడుతునా వోరి ||

చ|| గబ్బివై నావాలు గనుగొనల నవ్వులకు | నుబ్బేవు నీవు నీ వొడబడికల |
నిబ్బరపు నా వలపు నెలకొన్నయపుడేని | అబ్బురంబగు గర్వమణచనా వోరి ||

చ|| మెట్టుకొని నీవు నా మెఱుగు బయ్యద చెఱగు | పట్టేవు నీకు నీ పరిణామమా |
దిట్టవై కూడితివి తిరువేంకటేశ్వరుడ | యిట్టట్టు నిన్ను బోనిత్తునా వోరి ||


tanivi dIraka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tanivi dIraka nanu tamakamuna neMtEni | cenakEvu vaddu nI cittamika nOri ||

ca|| daMTavai nAcEta dalapiMcu konaga dora- | koMTi viMka nidi nIku koladi baDunA |
naMTuna nApriyamu nATilanu ninnu nA- | veMTa drippaka ninnu viDutunA vOri ||

ca|| gabbivai nAvAlu ganugonala navvulaku | nubbEvu nIvu nI voDabaDikala |
nibbarapu nA valapu nelakonnayapuDEni | abburaMbagu garvamaNacanA vOri ||

ca|| meTTukoni nIvu nA merxugu bayyada cerxagu | paTTEvu nIku nI pariNAmamA |
diTTavai kUDitivi tiruvEMkaTESvaruDa | yiTTaTTu ninnu bOnittunA vOri ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |