తలచిన హృదయమ్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తలచిన హృదయము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తలచిన హృదయము ఝల్లను తరుణీమణి వొయ్యారము |
కలిగీనా యిక నొకపరి కన్నుల జూడగను ||

చ|| మోమరవాంచీ పాదాంగుట మున నేలనొయ్యన వ్రాయుచును |
కోమలి కన్నీరెడ గ్రక్కును |
వేమరు నాదెస జూచిటు |
వీడ్కొన నొల్లని భావము ||

చ|| చెక్కిట చేయిడి అలసతచే వదనము కడువాడగ |
వెక్కసమగు డగ్గుత్తిక వేడుక నణపుచును |
అక్కర తీరగ నాతోనాడిన సొలపుల మాటలు |
యెక్కువ పొగలుచు ధైర్యంబేగతి నిలుపుదును ||


talacina hRudayamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| talacina hRudayamu Jallanu taruNImaNi voyyAramu |
kaligInA yika nokapari kannula jUDaganu ||

ca|| mOmaravAMcI pAdAMguTa muna nElanoyyana vrAyucunu |
kOmali kannIreDa grakkunu |
vEmaru nAdesa jUciTu |
vIDkona nollani BAvamu ||

ca|| cekkiTa cEyiDi alasatacE vadanamu kaDuvADaga |
vekkasamagu Dagguttika vEDuka naNapucunu |
akkara tIraga nAtOnADina solapula mATalu |
yekkuva pogalucu dhairyaMbEgati nilupudunu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |