తలచినవన్నియు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తలచినవన్నియు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తలచినవన్నియు దనకొరకే వెలి | దెలియుట దనలో దెలియుటకొరకే ||

చ|| ఉదయమందుట భవముడుగుటకొరకే | చదువుట మేలువిచారించుకొరకే |
బ్రదుకుట పురుషార్థపరుడౌటకొరకే | యెదిరి గనుట తన్నెరుగుటకొరకే ||

చ|| తగులుట విడివడదలచుటకొరకే | నొగలుట కర్మమనుభవించుకొరకే |
చిగురౌట కొమ్మయి చెలగుటకొరకే | బెగడుట దురితము పెడబాయుకొరకే ||

చ|| యీవల జేయుట ఆవలికొరకే | ఆవలనుండుట యీవలికొరకే |
యీవలనావల నెనయ దిరుగుటెల్ల | శ్రీవేంకటేశ్వరు జేరుటకొరకే ||


talacinavanniyu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| talacinavanniyu danakorakE veli | deliyuTa danalO deliyuTakorakE ||

ca|| udayamaMduTa BavamuDuguTakorakE | caduvuTa mEluvicAriMcukorakE |
bradukuTa puruShArthaparuDauTakorakE | yediri ganuTa tanneruguTakorakE ||

ca|| taguluTa viDivaDadalacuTakorakE | nogaluTa karmamanuBaviMcukorakE |
cigurauTa kommayi celaguTakorakE | begaDuTa duritamu peDabAyukorakE ||

ca|| yIvala jEyuTa AvalikorakE | AvalanuMDuTa yIvalikorakE |
yIvalanAvala nenaya diruguTella | SrIvEMkaTESvaru jEruTakorakE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |