తిరుమలయ్య విందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తిరుమలయ్య విందు మంచిదే (రాగం: ) (తాళం : )

తిరుమలయ్య విందు మంచిదే వుండంటే వుంటినమ్మ
సరవిలేని చెంచువారి సంతయేలె తనకును

పరికిదండ పొగడదండ బండిగురిగింజ దండ
బెరకులేని పికిలిదండ బలిదండలన్నియు
మెరసి కానుకియ్యబోతె మేనిదండలడిగెనమ్మ
మరల చెంచువారితోడి మాటలేలె తనకును

ముసురుతేనె జుంటితేనె ముదిరినట్టి పెరలతేనె
పొసగ మించు పూవుతేనె పుట్టతేనె లన్నియు
వొసగి కానుకియ్యబోతె మోవితేనె లడిగె నమ్మ
యెసగ చెంచువారి యెంగి లేటికమ్మ తనకును

వెలగపండు జీడిపండు వెలలేని మోవిపండు
పలుకుదొండపండు పాలపండు కానుకిచ్చితే
చెలగి పక్కపండు మంట శ్రీవేంకటనాయకుడు
యెలమి కూడెనమ్మ చెంచు లేటికమ్మ తనకును


tirumalayya viMdu maMcidE (Raagam: ) (Taalam: )

tirumalayya viMdu maMcidE vuMDaMTE vuMTinamma
saravilEni cheMchuvAri saMtayEle tanakunu

parikidaMDa pogaDadaMDa baMDigurigiMja daMDa
berakulEni pikilidaMDa balidaMDalanniyu
merasi kAnukiyyabOte mEnidaMDalaDigenamma
marala cheMchuvAritODi mATalEle tanakunu

musurutEne juMTitEne mudirinaTTi peralatEne
posaga miMchu pUvutEne puTTatEne lanniyu
vosagi kAnukiyyabOte mOvitEne laDige namma
yesaga cheMchuvAri yeMgi lETikamma tanakunu

velagapaMDu jIDipaMDu velalEni mOvipaMDu
palukudoMDapaMDu pAlapaMDu kAnukichchitE
chelagi pakkapaMDu maMTa SrIvEMkaTanAyakuDu
yelami kUDenamma cheMchu lETikamma tanakunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |