తనవారని యాస

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తనవారని యాస (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తనవారని యాస దగిలి భ్రమయనేల | తనువు బ్రాణునికంటె తగులేది ||

చ|| తనువు బ్రాణుడు రెండు తగిలి గర్భమునందు | వొనర నేకమై యుదయించి |
దినములు చెల్లిన తివిరి యాప్రాణుడు | తనువు విడిచిపోయ దయలేక ||

చ|| ప్రాణికై దేహము పాపపుణ్యముసేయు | ప్రాణి వెంటనె బొంది పాశుండగు |
ప్రాణి యచ్చటనైన బాధల బడకుండ | ప్రాణి రక్షించు బొందిబడి దా బోయనా ||

చ|| యెరవుల దేహాలివి నిజమని నమ్మి | యెరిగీనెరుగలే రిది యాలా |
అరయ బరమునకు నాదిపురుషుడై | పరగు శ్రీ వేంకటపతి గలిగుండగా ||


tanavArani yAsa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tanavArani yAsa dagili BramayanEla | tanuvu brANunikaMTe tagulEdi ||

ca|| tanuvu brANuDu reMDu tagili garBamunaMdu | vonara nEkamai yudayiMci |
dinamulu cellina tiviri yAprANuDu | tanuvu viDicipOya dayalEka ||

ca|| prANikai dEhamu pApapuNyamusEyu | prANi veMTane boMdi pASuMDagu |
prANi yaccaTanaina bAdhala baDakuMDa | prANi rakShiMcu boMdibaDi dA bOyanA ||

ca|| yeravula dEhAlivi nijamani nammi | yerigInerugalE ridi yAlA |
araya baramunaku nAdipuruShuDai | paragu SrI vEMkaTapati galiguMDagA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |