తలమేల కులమేల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తలమేల కులమేల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తలమేల కులమేల తపమే కారణము | ఎలమి హరిదాసులు ఏజాతి యైననేమి ||

చ|| పంకములో పుట్టదా పరిమళపు తామెర | పొంక కీటములందు పుట్టదా పట్టు |
కొంకక శ్రీ వేంకటేశు కొలిచిన దాసులు | సంకెలేని జ్ఞానులు లెందు జనియించిరి ||

చ|| కాకము వల్ల పుట్టదా ఘన యశ్వర్థము | దాకొని గుల్లలో పుట్టదా ముత్తెము |
చౌకైన విషలతనె జనియించదా నిర్విషయము | యేకడ మహానుభావు లెందు పుట్టిరేమి ||

చ|| చిడిపి రాళ పుట్టవా చెలువైన వజ్రములు | పుడమి నీగల వల పుట్టదా తేనె |
వెడగు పిల్లి మేనను వెళ్ళదా జవ్వాది | పుడివోని పుణ్యులెందు నుదయించి రేమి ||


talamEla kulamEla (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| talamEla kulamEla tapamE kAraNamu | elami haridAsulu EjAti yainanEmi ||

ca|| paMkamulO puTTadA parimaLapu tAmera | poMka kITamulaMdu puTTadA paTTu |
koMkaka SrI vEMkaTESu kolicina dAsulu | saMkelEni j~jAnulu leMdu janiyiMciri ||

ca|| kAkamu valla puTTadA Gana yaSvarthamu | dAkoni gullalO puTTadA muttemu |
caukaina viShalatane janiyiMcadA nirviShayamu | yEkaDa mahAnuBAvu leMdu puTTirEmi ||

ca|| ciDipi rALa puTTavA celuvaina vajramulu | puDami nIgala vala puTTadA tEne |
veDagu pilli mEnanu veLLadA javvAdi | puDivOni puNyuleMdu nudayiMci rEmi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |