తొలుబాపపుణ్యాలతోడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తొలుబాపపుణ్యాలతోడ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తొలుబాపపుణ్యాలతోడ బుట్టితినట | బలువైనభవముల భడలేనా ||

చ|| గాములయింటినే కాపనయితినట | పాముపుట్టనుండియైన బతుకలేనా |
గోమున హేయపుగుండకూడు నించితినట | గామిడినేగారేతిత్తి గానోపనో ||

చ|| కట్లైనగుణములచే కట్టువడితినట | చుట్టపుబంధాలరొచ్చుకు నోపనా |
దట్టపుటాసల నేదాల్చితినట నా- | వెట్టకాయము మోవవెరచేనా ||

చ|| నిగిడినలోపల నీ వుండుదువట | పగవారికి నే బగిలేనా |
తగువేంకటేశ నీదయవాడనట యీ- | వగల నిన్నిట గెలువగలనా ||


tolubApapuNyAlatODa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tolubApapuNyAlatODa buTTitinaTa | baluvainaBavamula BaDalEnA ||

ca|| gAmulayiMTinE kApanayitinaTa | pAmupuTTanuMDiyaina batukalEnA |
gOmuna hEyapuguMDakUDu niMcitinaTa | gAmiDinEgArEtitti gAnOpanO ||

ca|| kaTlainaguNamulacE kaTTuvaDitinaTa | cuTTapubaMdhAlaroccuku nOpanA |
daTTapuTAsala nEdAlcitinaTa nA- | veTTakAyamu mOvaveracEnA ||

ca|| nigiDinalOpala nI vuMDuduvaTa | pagavAriki nE bagilEnA |
taguvEMkaTESa nIdayavADanaTa yI- | vagala ninniTa geluvagalanA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |