తిరొతిరొ జవరాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Govinda4.jpg
తిరొతిరొ జవరాల (రాగం: ) (తాళం : )

తిరొతిరొ జవరాల తి తి తి తి
ఈ తరలమైన నీ తారహార మదురే ||

ససని సగస మగస ససని సగస పమగస
ససని సగస మగస ససని సగస పమగస |
సస గగ మ గమపని పప నిని స పనిసగ
మ.గ స.ని ప.మ గ.స నిస గగ సగ మమ||
ధిమి ధింకి తోంగ తొంగ దిద్ధిమిక్కి ఆరే
మమారే పాత్రారావు మజ్జామజ్జా|
కమలనాభుని తమకపుటింతి నీకు
అమరె తీరుపు ఇదె అవథరించగదో||

ససని సగస మగస ససని సగస పమగస
ససని సగస మగస ససని సగస పమగస |
సస గగ మ గమపని పప నిని స పనిసగ
మ.గ స.ని ప.మ గ.స నిస గగ సగ మమ||
ఝుక జక్క జంఝుం ఝణకిణాని
ప్రకటపు మురువొప్పె భళా భళా |
సకలపతికి సరసపు కొమ్మ
నీ మొకసిరి మెరసె చిమ్ముల మురిపెముల ||


సగస మగస పమగస నిపమగస
సగస మగస పమగస నిపమగస
సగస సమగ సపమ సనిప ససని సనిపమగ నిపమగస
ని.స గ.గ స.గ మ.మ
మాయిమాయి అలమేలు మంగనాచారి
మతి బాయని వేంకటపతి పట్టాపురాణి
మ్రోయ చిరుగజ్జెల నీ మ్రోతలానేని
సోయగమైన నీ సొలపు చూపమరె ||


tirotiro javarAla (Raagam: ) (Taalam: )

tirotiro javarAla titti titti I
taralamaina nI tArahAra madurE ||

dhimi dhimki tOmga tomga diddhimikki ArE
mamArE pAtrArAvu majjAmajjA|
kamalanAbhuni tamakapuTiMti nIku
amare tIrupu ide avadhariMchagadO||

Jhuka jakka jaMJhuM JhaNakiNAni
prakaTapu muruvoppe bhaLA bhaLA |
sakalapatiki sarasapu komma nI
mokasiri merase chimmula muripemula ||

mAyimAyi alamElu maMganAnchAri mati
bAyani vEMkaTapati paTTApurANi
mrOya chirugajjela nI mrOtalAnEni
sOyagamaina nI solapu chUpamare ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Tirotiro


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |