తత్తాడి గుడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తత్తాడి గుడి (రాగం: ) (తాళం : )

తత్తాడి గుడి ధింధిం తకధింధిం
తిత్తి తిత్తితి తితి తితి తితి||

దానవవదన వితానదాన సం-
ధాన రుధిర నిజపాన మిదం |
నానా భూత గణానాం గానం
దీన జనానాం తిత్తితి తితి ||

విమత దనుజమత విభవపరిభవిత
సమధికం తవ శౌర్య మిదం |
ప్రమదా భవ్యం ప్రమదాభరణం
తిమిర నిరసనం తిత్తితి తితి ||

తిరువేంకటగిరి దేవనిధానం
పరమామృతరస భాగ్యమిదం |
కరుణావరణం కమలా ధటనం
తిరొ తిరొ తిత్తితి తితి తితి ||


tattADi guDi (Raagam: ) (Taalam: )

tattADi guDi dhiMdhiM takadhiMdhiM
titti tittiti titi titi titi||

dAnavavadana vitAnadAna saM-
dhAna rudhira nijapAna midaM |
nAnA bhUta gaNAnAM gAnaM
dIna janAnAM tittiti titi ||

vimata danujamata vibhavaparibhavita
samadhikaM tava Saurya midaM |
pramadA bhavyaM pramadAbharaNaM
timira nirasanaM tittiti titi ||

tiruvEMkaTagiri dEvanidhAnaM
paramAmRtarasa bhAgyamidaM |
karuNAvaraNaM kamalA dhaTanaM
tiro tiro tittiti titi titi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Tattathigudi-Dhim-Dhim---BKP

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |