తలపు కామారుతత్త్వముమీద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తలపు కామారుతత్త్వముమీద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తలపు కామారుతత్త్వముమీద నలవడిన- | నిల నెట్టివారైన నేలాగు గారు ||

చ|| ఓలి నిరువురుసతుల నాలింగనముసేయ | లోలుడటుగాన నాలుగుచేతులాయ |
వేలసంఖ్యలుసతుల వేడుకల రమియింప | బాలుపడెగాన రూపములు పెక్కాయ ||

చ|| పొలయలుక కూటములభోగి దానటుగాన | మలసి యొక్కొకవేళ మారుమొగమాయ |
లలిత లావణ్య లీలావిగ్రహముగాన | కొలదివెట్టగరానిగోళ్ళు నిడుపాయ ||

చ|| చిరభోగసౌఖ్యముల జెంద ననుభవిగాన | తిరువేంకటాచలాధీశ్వరుండాయ |
పరగ సంసారసంపదకు బద్ధుడుగాన | అరుదుగా సకలాంతరాత్మకుడాయ ||


talapu kAmArutattvamumIda (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| talapu kAmArutattvamumIda nalavaDina- | nila neTTivAraina nElAgu gAru ||

ca|| Oli niruvurusatula nAliMganamusEya | lOluDaTugAna nAlugucEtulAya |
vElasaMKyalusatula vEDukala ramiyiMpa | bAlupaDegAna rUpamulu pekkAya ||

ca|| polayaluka kUTamulaBOgi dAnaTugAna | malasi yokkokavELa mArumogamAya |
lalita lAvaNya lIlAvigrahamugAna | koladiveTTagarAnigOLLu niDupAya ||

ca|| ciraBOgasauKyamula jeMda nanuBavigAna | tiruvEMkaTAcalAdhISvaruMDAya |
paraga saMsArasaMpadaku baddhuDugAna | arudugA sakalAMtarAtmakuDAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |