తెలియదెవ్వరికిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలియదెవ్వరికిని దేవ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెలియదెవ్వరికిని దేవ దేవేశ యీ | నెలత భావంబెల్ల నీవెఱుగు దికనూ ||

చ|| నిలుచు దలయూచు గన్నీరు వాలిక గోళ్ళ | జినుకు నివ్వెఱగుపడు జింతించును |
పులకించు నలయు దలపోయు నిను జిత్తమున | నిలుపు నంగన విధము నీ వెఱుగు దికను ||

చ|| కమలంబు చెక్కుతో గదియించు నెన్నుదుట | చెమట బయ్యెద దుడుచు సెలవి నగును |
తమకంపు గోరికలు తరుణి యిదె నిను బాసి | నిమిష మోర్వగలేదు నీవెఱుగు దికను ||

చ|| వెక్కసపు నును దురుము వెడవ దలనేరదు | చిక్కుదేరగ గొంత సిగ్గు వడును |
ఇక్కువల దిరువేంకటేశ నిను గూడె నిదె | నిక్క మీచెలి వగల నీ వెఱుగ దికనూ ||


teliyadevvarikini dEva (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| teliyadevvarikini dEva dEvESa yI | nelata BAvaMbella nIverxugu dikanU ||

ca|| nilucu dalayUcu gannIru vAlika gOLLa | jinuku nivverxagupaDu jiMtiMcunu |
pulakiMcu nalayu dalapOyu ninu jittamuna | nilupu naMgana vidhamu nI verxugu dikanu ||

ca|| kamalaMbu cekkutO gadiyiMcu nennuduTa | cemaTa bayyeda duDucu selavi nagunu |
tamakaMpu gOrikalu taruNi yide ninu bAsi | nimiSha mOrvagalEdu nIverxugu dikanu ||

ca|| vekkasapu nunu durumu veDava dalanEradu | cikkudEraga goMta siggu vaDunu |
ikkuvala diruvEMkaTESa ninu gUDe nide | nikka mIceli vagala nI verxuga dikanU ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |