తనిసితి నన్నిటాను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తనిసితి నన్నిటాను (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తనిసితి నన్నిటాను తాలిమే మేలిమాయ | యెనసిన సంతసములిక నెన్నడే ||

చ|| ఆసలనే కొంతవద్దు అంగమంటి కొంతవొద్దు | బాసజేసి కొంతవొద్దు భ్రమయించెను |
వాసికి సరసమాడ వయసు వోయీనేమో | యీసు దీర మన్నించేదిక నెన్నడే ||

చ|| మోము చూపి కొంత వొద్దు మొక్కులాడి కొంత వొద్దు | నాముదేర నవ్వి కొంత నాలి సేసెను |
ఆమని గుంటెన మాటలాడగనే తెల్లవారె | యీమేర నన్నుగూడేదిక నెన్నడే ||

చ|| చేయివేసి కొంత వొద్దు సేసవెట్టి కొంతవొద్దు | యీయెడ గాగిట గూడె నీపొద్దు |
పాయపు శ్రీ వేంకటాద్రిపతి కింతా సెలవాయ | యేయెడ జొక్కదుగాక యిక నెన్నడే ||


tanisiti nanniTAnu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tanisiti nanniTAnu tAlimE mElimAya | yenasina saMtasamulika nennaDE ||

ca|| AsalanE koMtavaddu aMgamaMTi koMtavoddu | bAsajEsi koMtavoddu BramayiMcenu |
vAsiki sarasamADa vayasu vOyInEmO | yIsu dIra manniMcEdika nennaDE ||

ca|| mOmu cUpi koMta voddu mokkulADi koMta voddu | nAmudEra navvi koMta nAli sEsenu |
Amani guMTena mATalADaganE tellavAre | yImEra nannugUDEdika nennaDE ||

ca|| cEyivEsi koMta voddu sEsaveTTi koMtavoddu | yIyeDa gAgiTa gUDe nIpoddu |
pAyapu SrI vEMkaTAdripati kiMtA selavAya | yEyeDa jokkadugAka yika nennaDE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |