తానెంత బ్రదుకెంత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తానెంత బ్రదుకెంత (రాగం: ) (తాళం : )

తానెంత బ్రదుకెంత దైవమా నీమాయయెంత
మానవుల లంపటాలు మరి చెప్పగలదా ||

చెలగి నేల బారేటి చీమసయితమును
కలసి వూరకే పారుగమ్మర నెందో మరలు
తలమోచి కాపురము ధాన్యములు గూడబెట్టు
యిల సంసారము దనకిక నెంతగలదో ||

యేడో బాయిట బారే యీగ సయితమును
వాడుదేర నడవుల వాలి వాలి
కూడపెట్టు దేనెలు గొందుల బిల్లలబెట్టు
యేడకేడ సంసారమికనెంతో గలదో ||

హెచ్చి గిజిగాండ్లు సయితమెంతో గూడువెట్టు
తెచ్చి మిణుగురు బురువు దీపము పెట్టు
తచ్చి శ్రీవేంకటేశ నీదాసులు చూచినగుచు
రిచ్చలదాని సంసార మికనెంతగలదో ||


tAneMta bradukeMta (Raagam: ) (Taalam: )

tAneMta bradukeMta daivamA nImAyayeMta
mAnavula laMpaTAlu mari cheppagaladA ||

chelagi nEla bArETi chImasayitamunu
kalasi vUrakE pArugammara neMdO maralu
talamOchi kApuramu dhAnyamulu gUDabeTTu
yila saMsAramu danakika neMtagaladO ||

yEDO bAyiTa bArE yIga sayitamunu
vADudEra naDavula vAli vAli
kUDapeTTu dEnelu goMdula billalabeTTu
yEDakEDa saMsAramikaneMtO galadO ||

hechchi gijigAMDlu sayitameMtO gUDuveTTu
techchi miNuguru buruvu dIpamu peTTu
tachchi SrIvEMkaTESa nIdAsulu chUchinaguchu
richchaladAni saMsAra mikaneMtagaladO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |