తాపలేక మేడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తాపలేక మేడ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తాపలేక మేడ లెక్కదలచేము | యేపులేని చిత్తముతో యీహీహీ నేము ||

చ|| ఎఱుకమాలినబుద్ధి నెవ్వరైనా బతులంటా | తెఱగెఱగక వీధి దిరిగేము |
పఱచైన జవరాలు పరులెల్లా మగలంటా | వొఱపునిలిపిన ట్లోహోహో నేము ||

చ|| యిందరును హితులంటూ యెందైనా సుఖమంటా | పొందలేనిబాధ బొరలేము |
మందమతివాడు యెండమావులు చెరువులంటా | అందునిందు దిరిగిన ట్లాహాహా నేము ||

చ|| మేటివేంకటేశు బాసి మీదమీద జవులంటా | నాటకపుతెరువుల నడిచేము |
గూటిలో దవ్వులవాడు కొండలెల్ల నునుపంటా | యేటవెట్టి యేగిన ట్లీహీహీ నేము ||


tApalEka mEDa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tApalEka mEDa lekkadalacEmu | yEpulEni cittamutO yIhIhI nEmu ||

ca|| erxukamAlinabuddhi nevvarainA batulaMTA | terxagerxagaka vIdhi dirigEmu |
parxacaina javarAlu parulellA magalaMTA | vorxapunilipina TlOhOhO nEmu ||

ca|| yiMdarunu hitulaMTU yeMdainA suKamaMTA | poMdalEnibAdha boralEmu |
maMdamativADu yeMDamAvulu ceruvulaMTA | aMduniMdu dirigina TlAhAhA nEmu ||

ca|| mETivEMkaTESu bAsi mIdamIda javulaMTA | nATakaputeruvula naDicEmu |
gUTilO davvulavADu koMDalella nunupaMTA | yETaveTTi yEgina TlIhIhI nEmu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |