తినరాని కొనరాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తినరాని కొనరాని (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తినరాని కొనరాని దేవలోకపుబండు | మనసున దలచితే మరగించే పండు ||

చ|| పంటకెక్కి పాలవెల్లి బండిన పాలపండు | తొంటి గొల్లెతల మోవి దొండపండు |
అంటుకొన్న మేనిచాయ అల్లు నేరేడుబండు | ముంటి సింహపుగోళ్ళ ముండ్లపండు ||

చ|| ఇచ్చల వేదశాస్త్రాలు దెచ్చిన పేరీతపండు | తచ్చిన దైత్యమారి దేవదారుబండు |
పచ్చిదేర మెరసిన బండి గురువిందపండు | యిచ్చవలెనన్న వారియింట నంటిపండు ||

చ|| తెమ్మగా మునులపాలి తియ్యని చింతపండు | తిమ్మల సిరివలపు దేనెపండు |
యిమ్ముల శ్రీ వేంకటాద్రి నింటినింట ముంగిటిపండు | కొమ్మల పదారువేల గొప్ప మామిడిపండు ||


tinarAni konarAni (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tinarAni konarAni dEvalOkapubaMDu | manasuna dalacitE maragiMcE paMDu ||

ca|| paMTakekki pAlavelli baMDina pAlapaMDu | toMTi golletala mOvi doMDapaMDu |
aMTukonna mEnicAya allu nErEDubaMDu | muMTi siMhapugOLLa muMDlapaMDu ||

ca|| iccala vEdaSAstrAlu deccina pErItapaMDu | taccina daityamAri dEvadArubaMDu |
paccidEra merasina baMDi guruviMdapaMDu | yiccavalenanna vAriyiMTa naMTipaMDu ||

ca|| temmagA munulapAli tiyyani ciMtapaMDu | timmala sirivalapu dEnepaMDu |
yimmula SrI vEMkaTAdri niMTiniMTa muMgiTipaMDu | kommala padAruvEla goppa mAmiDipaMDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |