తెలిసి చెప్పేనంటే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలిసి చెప్పేనంటే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెలిసి చెప్పేనంటే తేటతెల్లమి నాగుట్టు | కలసిన వాడవు కరుణించవయ్యా ||

చ|| మోము చూచిన వాడవు మోహించక మానేవా | కోమలపు దాననై కొసరే గాక |
చేముట్టిన వాడవు సేవగొనక మానేవా | దామెన కోరికలతో దమకించే గాక ||

చ|| సేసవెట్టిన వాడవుచెనకక మానేవా | ఆసపడ్డదాననై యడిగే గాక |
బాస యిచ్చిన వాడవు పైకొనక మానేవా | చేసూటి వలపుల జిమ్మిరేగే గాక ||

చ|| యీడ నన్నేలిన వాడవింటికి రాక మానేవా | జోడైన దాననయి సొలసే గాక |
కూడితి విట్టె నన్ను గొబ్బున శ్రీవేంకటేశ | జాడెఱగక మానేవా చాటి చెప్పే గాక ||


telisi ceppEnaMTE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| telisi ceppEnaMTE tETatellami nAguTTu | kalasina vADavu karuNiMcavayyA ||

ca|| mOmu cUcina vADavu mOhiMcaka mAnEvA | kOmalapu dAnanai kosarE gAka |
cEmuTTina vADavu sEvagonaka mAnEvA | dAmena kOrikalatO damakiMcE gAka ||

ca|| sEsaveTTina vADavucenakaka mAnEvA | AsapaDDadAnanai yaDigE gAka |
bAsa yiccina vADavu paikonaka mAnEvA | cEsUTi valapula jimmirEgE gAka ||

ca|| yIDa nannElina vADaviMTiki rAka mAnEvA | jODaina dAnanayi solasE gAka |
kUDiti viTTe nannu gobbuna SrIvEMkaTESa | jADerxagaka mAnEvA cATi ceppE gAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |