తనకర్మమెంత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తనకర్మమెంత చేతయు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తనకర్మమెంత చేతయు నంతే | గొనకొన్న పని యంత కూలే నంతే ||

చ|| తలపులో హరి నెంత దలచె నేడే వాని- | కలిమియు సుఖమును గలదంతే |
తలదూచ బైడెంత తూకము నంతే | నెలకొన్నపిండెంత నిప్పటీ నంతే ||

చ|| సిరివరుపూజెంత సేసె నేడే వాని- | దరియును దాపు నెంతయు నంతే |
పురిగొన్న యీవెంత పొగడూ నంతే | నరపతిచనవెంత నగవూ నంతే ||

చ|| శ్రీ వేంకటపతి చింత యంత నేడే | భావపరవశము పలుకూ నంతే |
దైవము కృప యంత తానూ నంతే | యేవంక జయమెంత యిరవూ నంతే ||


tanakarmameMta (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tanakarmameMta cEtayu naMtE | gonakonna pani yaMta kUlE naMtE ||

ca|| talapulO hari neMta dalace nEDE vAni- | kalimiyu suKamunu galadaMtE |
taladUca baiDeMta tUkamu naMtE | nelakonnapiMDeMta nippaTI naMtE ||

ca|| sirivarupUjeMta sEse nEDE vAni- | dariyunu dApu neMtayu naMtE |
purigonna yIveMta pogaDU naMtE | narapaticanaveMta nagavU naMtE ||

ca|| SrI vEMkaTapati ciMta yaMta nEDE | BAvaparavaSamu palukU naMtE |
daivamu kRupa yaMta tAnU naMtE | yEvaMka jayameMta yiravU naMtE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |