తతిగని తతినేల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తతిగని తతినేల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తతిగని తతినేల తమకించరే | మతిలోని నొప్పి గొంత మాన నియ్యరే ||

చ|| పతిబాసి వున్నదాన బలువిరహపు వేళ | యితవంటా విరులు నాకేల యిచ్చేరే |
రతిరాజు నమ్ములివి రంట దెప్పరపు వెళ | కతుకున నాటుజేసు గవిశన నిడరే ||

చ|| కందువ జవ్వనమున గావరించి వున్నవేళ | యిందమంటా గందము నాకేల పూసేరే |
మంద మారుతాన కవి మచ్చు చల్లే చొక్కుమందు | యిందుకేల పెట్టె గట్టి యింటిలోన నిడరే ||

చ|| శ్రీ వేంకటేశువొద్ద సిగ్గుపడి వున్నదాన | చేవదేర నిప్పుడేమి సింగారించేరే |
యీవల నాతడు గూడె యీసొమ్ము లిన్నియును | వేవే లాతడిచ్చినవె వేగిర పడకురే ||


tatigani tatinEla (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tatigani tatinEla tamakiMcarE | matilOni noppi goMta mAna niyyarE ||

ca|| patibAsi vunnadAna baluvirahapu vELa | yitavaMTA virulu nAkEla yiccErE |
ratirAju nammulivi raMTa depparapu veLa | katukuna nATujEsu gaviSana niDarE ||

ca|| kaMduva javvanamuna gAvariMci vunnavELa | yiMdamaMTA gaMdamu nAkEla pUsErE |
maMda mArutAna kavi maccu callE cokkumaMdu | yiMdukEla peTTe gaTTi yiMTilOna niDarE ||

ca|| SrI vEMkaTESuvodda siggupaDi vunnadAna | cEvadEra nippuDEmi siMgAriMcErE |
yIvala nAtaDu gUDe yIsommu linniyunu | vEvE lAtaDiccinave vEgira paDakurE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |