త్రికరణ శుద్ధిగా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

త్రికరణశుద్ధిగా చేసిన పనులకు దేవుడు మెచ్ఛును లోకము మెచ్చును |

ఒకటికోటి గుణితంబగు మార్గములుండగ ప్రయాస పడనేల ||


తనమనసే పరిపూర్ణమైన గోదావరిగంగాకావేరి |

కనకబిందు యమునాగయాది ముఖ్యక్షేత్రంబుల సంతతమున్ |

దినకరసోమగ్రహణకాలముల తీర్థాచరణలు చేసిన ఫలములు |

తనుతానే సిద్ధించును ఊరకె దవ్వును తిరుగగ మరియేల ||


హరియను రెండక్షరములు నుడివిన అఖిలవేదములు మంత్రములు |

గరిమ ధర్మశాస్త్రపురాణాదులు క్రమముగ చదివిన పుణ్యములు |

పరమతపోయోగంబులు మొదలగు బహుసాధనముల సారంబు |

పరిపక్వంబై ఫలియించంగా బట్టబయలు వెదకగనేల ||


మొదల శ్రీవేంకటపతికిని చేయెత్తి మొక్కినమాత్రము లోపలనే |

పదిలపు షోడశదాన యాగములు పంచమహా యజ్నంబులును |

వదలక సాంగంబులుగా చేసిన వాడేకాడా పలుమారు |

మదిమది నుండే కాయక్లేశము మాటికి మాటికి తనకేల ||