తిరుమలగిరిరాయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తిరుమలగిరిరాయ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తిరుమలగిరిరాయ దేవరాహుత్తరాయ | సురతబిన్నాణరాయ సుగుణకోనేటిరాయ ||

చ|| సిరులసింగారరాయ చెలువపుతిమ్మరాయ | సరసవైభవరాయ సకలవినోదరాయ |
వరవసంతములరాయ వనితలవిటరాయ | గురుతైన తేగరాయ కొండలకోనేటిరాయ ||

చ|| గొల్లెతలవుద్దండరాయ గోపాలకృష్ణరాయ | చల్లువెదజాణరాయ చల్లబరిమళరాయ |
చెల్లుబడిధర్మరాయ చెప్పరానివలరాయ | కొల్లలైన భోగరాయ కొండలకోనేటిరాయ ||

చ|| సామసంగీతరాయ సర్వమోహనరాయ | ధామవైకుంఠరాయ దైత్యవిభాళరాయ |
కామించి నిన్ను గోరితే గరుణించితివి నన్ను | శ్రీమంతుడ నీకు జయ శ్రీవేంకటరాయ ||


tirumalagirirAya (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tirumalagirirAya dEvarAhuttarAya | suratabinnANarAya suguNakOnETirAya ||

ca|| sirulasiMgArarAya celuvaputimmarAya | sarasavaiBavarAya sakalavinOdarAya |
varavasaMtamularAya vanitalaviTarAya | gurutaina tEgarAya koMDalakOnETirAya ||

ca|| golletalavuddaMDarAya gOpAlakRuShNarAya | calluvedajANarAya callabarimaLarAya |
cellubaDidharmarAya cepparAnivalarAya | kollalaina BOgarAya koMDalakOnETirAya ||

ca|| sAmasaMgItarAya sarvamOhanarAya | dhAmavaikuMTharAya daityaviBALarAya |
kAmiMci ninnu gOritE garuNiMcitivi nannu | SrImaMtuDa nIku jaya SrIvEMkaTarAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

TirumalaGiriRaya


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |