తెలిసిన తెలియుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలిసిన తెలియుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెలిసిన తెలియుడు తెలియని వారలు | తొలగుడు బ్రహ్మాదులె యెరుగుదురు ||

చ|| వరదు డఖిలదేవతలకు వంద్యుడు | గరుడు డసురులకు కంటకుడు |
పరమాత్ముడంబుజ భవ శివాదులకు | పరుల కెల్ల మువ్వురిలో నొకడు ||

చ|| దేవుడు సనకాది మునులకును పర- | దైవమఖిల వేదములకును |
కైవల్యమొసగు ఘననిధికి | మహానిధి జడులకు యాదవకులుడు ||

చ|| ఆద్యుడు అచలుడు మహాభూతమితడు | అభేద్యుడసాధ్యుడు భీకరుడు |
సద్యఃఫలదుడు సకల మునులకును | వేద్యుడితడెపో వేంకటవిభుడు ||

Nalini Kanti Raagam

Aadi Taalam

telisina teliyuDu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| telisina teliyuDu teliyani vAralu | tolaguDu brahmAdule yeruguduru ||

ca|| varadu DaKiladEvatalaku vaMdyuDu | garuDu Dasurulaku kaMTakuDu |
paramAtmuDaMbuja Bava SivAdulaku | parula kella muvvurilO nokaDu ||

ca|| dEvuDu sanakAdi munulakunu para- | daivamaKila vEdamulakunu |
kaivalyamosagu Gananidhiki | mahAnidhi jaDulaku yAdavakuluDu ||

ca|| AdyuDu acaluDu mahABUtamitaDu | aBEdyuDasAdhyuDu BIkaruDu |
sadyaHPaladuDu sakala munulakunu | vEdyuDitaDepO vEMkaTaviBuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |