తెలియక వూరక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలియక వూరక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెలియక వూరక తిరిగేము | చలమరి కగునా సంతతసుఖము ||

చ|| హేయము కడుపున నిడుకొని యింకా | చీ యనినమాకు సిగ్గేది |
పాయము పిడికిట బట్టుచునుండేటి- | కాయధారులకు గలదా విరతి ||

చ|| అంగనలరతులయాసలనీదేటి- | యెంగిలిమనుజుల కెగ్గేది |
ముంగిట నార్గురుముచ్చులగూడిన- | దొంగగురుని కిందుల నిజమేది ||

చ|| జననమరణములు సరిగని కానని | మనుజాధమునకు మహిమేది |
యెనగొని శ్రీవేంకటేశు శరణమిటు | గని మనకుండిన గతి యిక నేది ||


teliyaka vUraka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| teliyaka vUraka tirigEmu | calamari kagunA saMtatasuKamu ||

ca|| hEyamu kaDupuna niDukoni yiMkA | cI yaninamAku siggEdi |
pAyamu piDikiTa baTTucunuMDETi- | kAyadhArulaku galadA virati ||

ca|| aMganalaratulayAsalanIdETi- | yeMgilimanujula keggEdi |
muMgiTa nArgurumucculagUDina- | doMgaguruni kiMdula nijamEdi ||

ca|| jananamaraNamulu sarigani kAnani | manujAdhamunaku mahimEdi |
yenagoni SrIvEMkaTESu SaraNamiTu | gani manakuMDina gati yika nEdi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |