తరుణినీయలుకకెంతటిది ఇంతినీ వేళ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తరుణినీయలుకకెంతటిది (రాగం: ) (తాళం : )

తరుణినీయలుకకెంతటిది ఇంతినీ వేళ
కరుణించగదర వేంకటశైలనాథ

ఒకమారు సంసారమొల్ల బొమ్మని తలచు
ఒక మారు విధిసేతలూహించి పొగడు
ఒక మారు తనుజూచి వూరకే తలవూచు
నొకమారు హర్షమున నొందిమేమఱచు

నినుజూచివొకమారు నిలువెల్ల పులకించు
తనుజూచి వొకమారు తలపోసి నగును
కనుదెరచి నినుజూచి కడు సిగ్గువడి నిలిచి
యిన్నియును తలపొసి యింతలో మఱచు

వదలైన మొలనూలు గదియించు నొకమారు
చెదరిన కురులెల్ల చెరుగునొకమారు
అదనెరిగి తిరువేంకటాధీశ పొందితివి
చదురుడవునిను బాయ జాలదొకమారు


Tarunineeyalukakemtatidi (Raagam: ) (Taalam: )

Tarunineeyalukakemtatidi imtinee vaela
Karunimchagadara vaemkatasailanaatha

Okamaaru samsaaramolla bommani talachu
Oka maaru vidhisaetaloohimchi pogadu
Oka maaru tanujoochi voorakae talavoochu
Nokamaaru harshamuna nomdimaema~rachu

Ninujoochivokamaaru niluvella pulakimchu
Tanujoochi vokamaaru talaposi nagunu
Kanuderachi ninujoochi kadu sigguvadi nilichi
Yinniyunu talaposi yimtalo ma~rachu

Vadalaina molanoolu gadiyimchu nokamaaru
Chedarina kurulella cherugunokamaaru
Adanerigi tiruvaemkataadheesa pomditivi
Chadurudavuninu baaya jaaladokamaaru


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |