తగిలనమును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తగిలనమును లేయాతని (రాగం: ) (తాళం : )

తగిలనమును లేయాతని గందురంటా
మగువ యెవ్వరితోడ మాటాడదిపుడు ||

అతుల నిరాహరులాతనికి బ్రియులంటా
అతివ నిన్నటినుండి యారగించను
తతినడపుల నుండి తపసు లేయతనికి
హితులంటా వనములో నెడయ దీ తరుణి ||

తలకొన్న యతనిపై తలపే పరమంటా
చెలియ చెక్కిటనున్న చెయి దియ్యదు
వలనైన యాతడు దేవతల కొడయడంటా
కలికి రేయిబగలు కనుముయ్యదిపుడు ||

అడరిజలములోన నతడుండునంటా
వడియు జెమట దుడువదు మేనను
కడు మంచియతడు వేంకటగిరి విభుడంటా
పడతి యాతనినె గుబ్బలనోత్తనిపుడు ||


tagilanamunu lEyAtani (Raagam: ) (Taalam: )

tagilanamunu lEyAtani gaMduraMTA
maguva yevvaritODa mATADadipuDu ||

atula nirAharulAtaniki briyulaMTA
ativa ninnaTinuMDi yAragiMchanu
tatinaDapula nuMDi tapasu lEyataniki
hitulaMTA vanamulO neDaya dI taruNi ||

talakonna yatanipai talapE paramaMTA
cheliya chekkiTanunna cheyi diyyadu
valanaina yAtaDu dEvatala koDayaDaMTA
kaliki rEyibagalu kanumuyyadipuDu ||

aDarijalamulOna nataDuMDunaMTA
vaDiyu jemaTa duDuvadu mEnanu
kaDu maMchiyataDu vEMkaTagiri vibhuDaMTA
paDati yAtanine gubbalanOttanipuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |