తెప్పగా మర్రాకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెప్పగా మర్రాకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెప్పగా మర్రాకు మీద తేలాడువాడు | ఎప్పుడు లోకములెల్ల నేలేటివాడు ||

చ|| మోతనీటి మడుగులో యీతగరచినవాడు | పాతగిలే నూతిక్రింద బాయనివాడు |
మూతిదోసిపట్టి మంటిముద్ద పెల్లగించువాడు | రోతయైన పేగుల పేరులు గలవాడు ||

చ|| కోడికూత నోరివాని కుర్రతమ్ముడైనవాడు | బూడిద బూసినవాని బుద్ధులవాడు |
మాడవన్నె లేడివెంట మాయలబడినవాడు | దూడల నావులగాచి దొరయైనవాడు ||

చ|| ఆకసానబారే వూరి అతివల మానముల | కాకుసేయువాడు తురగముపైవాడు |
ఏకమై వేంకటగిరి నిందిరారమణి గూడి | యేకాలముబాయని యెనలేనివాడు ||


teppagA marrAku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| teppagA marrAku mIda tElADuvADu | eppuDu lOkamulella nElETivADu ||

ca|| mOtanITi maDugulO yItagaracinavADu | pAtagilE nUtikriMda bAyanivADu |
mUtidOsipaTTi maMTimudda pellagiMcuvADu | rOtayaina pEgula pErulu galavADu ||

ca|| kODikUta nOrivAni kurratammuDainavADu | bUDida bUsinavAni buddhulavADu |
mADavanne lEDiveMTa mAyalabaDinavADu | dUDala nAvulagAci dorayainavADu ||

ca|| AkasAnabArE vUri ativala mAnamula | kAkusEyuvADu turagamupaivADu |
Ekamai vEMkaTagiri niMdirAramaNi gUDi | yEkAlamubAyani yenalEnivADu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Theppaga-Marrakumeeda---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |