త్వమేవ శరణం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్వమేవ శరణం (రాగం: ) (తాళం : )

త్వమేవ శరణం త్వమేవ శరణం కమలోదర శ్రీజగన్నాథా

వాసుదేవ కృష్ణ వామన నరసింహ శ్రీ సతీశ సరసిజనేత్రా
భూసురవల్లభ పురుషోత్తమ పీత- కౌశేయవసన జగన్నాథా

బలభద్రానుజ పరమపురుష దుగ్ధ జలధివిహార కుంజరవరద
సులభ సుభద్రా సుముఖ సురేశ్వర కలిదోషహరణ జగన్నాథా

వటపత్రశయన భువనపాలన జంతు- ఘటకారకరణ శృంగారాధిపా
పటుతర నిత్యవైభవరాయ తిరువేంకటగిరినిలయ జగన్నాథా


twameva saranam (Raagam: ) (Taalam: )

twameva saranam twameva saranam
kamalodhara sree jagannadha

vAsudEva kRiShNa vAmana narasiMha SrI satISa sarasijanEtrA
BUsuravallaBa puruShOttama pIta kauSEyavasana jagnnAthA

balaBadrAnuja paramapuruSha dugdha jaladhivihAra kuMjaravarada |
sulaBa suBadrAsumuKa surESvara kalidOShaharaNa jagannAthA

vaTapatraSayana BuvanapAlana jaMtu- GaTakArakaraNa SRuMgArAdhipA
paTutara nityavaiBavarAya tiruvEM- kaTagirinilaya jagannAthA


బయటి లింకులు[మార్చు]

TwamevaSaranam_BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |