తప్పదోయవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తప్పదోయవే దైవశిఖామణ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తప్పదోయవే దైవశిఖామణీ | యిప్పుడు నీకృప నెనసితి నేను ||

చ|| అనలము బొడగని యటునిటు మిడుతలు | కినిసి యందు మగ్గినయట్లు |
అనువగువిజ్ఞాన మాత్మ వెలుగగ | మొనసి యింద్రియములు మూగీ నాకు ||

చ|| అఱిమురి గమలము లటు వికసించిన | మెఱసి తుమ్మిదలు మించుగతి |
తఱి నాహృదయము తగవికసించిన | తఱమీ నజ్ఞానతమ మది నాకు ||

చ|| యీరీతి శ్రీ వేంకటేశ్వర యిన్నియు | నూరకే యుండగా నొదిగియుండె |
నేరిచి నీభక్తి నిలుపగ మదిలో | చేర గతిలేక చిమిడీ నదివో ||


tappadOyavE daivaSiKAmaNI (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tappadOyavE daivaSiKAmaNI | yippuDu nIkRupa nenasiti nEnu ||

ca|| analamu boDagani yaTuniTu miDutalu | kinisi yaMdu magginayaTlu |
anuvaguvij~jAna mAtma velugaga | monasi yiMdriyamulu mUgI nAku ||

ca|| arximuri gamalamu laTu vikasiMcina | merxasi tummidalu miMcugati |
tarxi nAhRudayamu tagavikasiMcina | tarxamI naj~jAnatama madi nAku ||

ca|| yIrIti SrI vEMkaTESvara yinniyu | nUrakE yuMDagA nodigiyuMDe |
nErici nIBakti nilupaga madilO | cEra gatilEka cimiDI nadivO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=తప్పదోయవే&oldid=9833" నుండి వెలికితీశారు