తలగరో లోకులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తలగరో లోకులు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తలగరో లోకులు తడవకురో మమ్ము | కలిగినదిది మాకాపురము ||

చ|| నరహరి కీర్తన నానిన జిహ్వ | వొరుల నుతింపగ నోపదు జిహ్వ |
మురహరు పదముల మొక్కిన శిరము | పరుల వందనకు బరగదు శిరము ||

చ|| శ్రీపతినే పూజించిన కరములు | చోపి యాచనకు జొరవు కరములు |
యేపున హరికడ కేగిన కాళ్ళు | పాపుల యిండ్లకు బారవు కాళ్ళు ||

చ|| శ్రీ వేంకటపతి జింతించు మనసు | దావతి నితరము దలచదు మనసు |
దేవుడతని యాధీనపు తనువు | తేవల నితరాధీనము గాదు ||


talagarO lOkulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| taDavakurO mammu | kaliginadidi mAkApuramu ||

ca|| narahari kIrtana nAnina jihva | vorula nutiMpaga nOpadu jihva |
muraharu padamula mokkina Siramu | parula vaMdanaku baragadu Siramu ||

ca|| SrIpatinE pUjiMcina karamulu | cOpi yAcanaku joravu karamulu |
yEpuna harikaDa kEgina kALLu | pApula yiMDlaku bAravu kALLu ||

ca|| SrI vEMkaTapati jiMtiMcu manasu | dAvati nitaramu dalacadu manasu |
dEvuDatani yAdhInapu tanuvu | tEvala nitarAdhInamu gAdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |