తలపులోపలితలపు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తలపులోపలితలపు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తలపులోపలితలపు దైవమితడు | పలుమారు బదియును బదియైనతలపు ||

చ|| సవతైనచదువులు సరుగ దెచ్చినతలపు | రవళి దరిగుబ్బలిని రంజిల్లుతలపు |
కవగూడి గోరు భూకాంతముంగిటితలపు | తివిరి దూషకు గోళ్ళ దెగటార్చుతలపు ||

చ|| గొడుగువట్టినవాని గోరి యడగినతలపు | తడబడక విప్ప్రులకు దానమిడుతలపు |
వొడసి జలనిధిని గడగూర్చి తెచ్చినతలపు | జడియక హలాయుధము జళిపించుతలపు ||

చ|| వలపించి పురసతులవ్రతము చెరిచినతలపు | కలికితనములు చూపగలిగున్నతలపు |
యిల వేంకటాద్రిపై నిరవుకొన్నతలపు | కలుషహరమై మోక్షగతిచూపుతలపు ||


talapulOpalitalapu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| talapulOpalitalapu daivamitaDu | palumAru badiyunu badiyainatalapu ||

ca|| savatainacaduvulu saruga deccinatalapu | ravaLi darigubbalini raMjillutalapu |
kavagUDi gOru BUkAMtamuMgiTitalapu | tiviri dUShaku gOLLa degaTArcutalapu ||

ca|| goDuguvaTTinavAni gOri yaDaginatalapu | taDabaDaka vipprulaku dAnamiDutalapu |
voDasi jalanidhini gaDagUrci teccinatalapu | jaDiyaka halAyudhamu jaLipiMcutalapu ||

ca|| valapiMci purasatulavratamu cericinatalapu | kalikitanamulu cUpagaligunnatalapu |
yila vEMkaTAdripai niravukonnatalapu | kaluShaharamai mOkShagaticUputalapu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |