తోరణములే దోవెల్లా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తోరణములే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తోరణములే దోవెల్లా | మూరట బారట ముంచినలతల ||

చ|| కూరిమిమటములు గోపురంబులును | తేరుపడగెలే తెరువెల్లా |
కోరినపండ్లుగురి సేటితరువులు | తోరములైన వెదురుజొంపములు ||

చ|| ఆటలు దిరుపులు నందపుటురుపులు | పాటలు వనవైభవమెల్లా |
కూటువనెమళ్ళ కోవిలగుంపుల | పేటల దేటలపెనుగూటములు ||

చ|| వింజామరలును విసనకర్రలును | గొంజెగొడుగులే కొండెల్లా |
అంజనగిరిరాయడు వేంకటపతి | సంజీవని పరుషల కొదవగను ||


tOraNamulE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tOraNamulE dOvellA | mUraTa bAraTa muMcinalatala ||

ca|| kUrimimaTamulu gOpuraMbulunu | tErupaDagelE teruvellA |
kOrinapaMDluguri sETitaruvulu | tOramulaina vedurujoMpamulu ||

ca|| ATalu dirupulu naMdapuTurupulu | pATalu vanavaiBavamellA |
kUTuvanemaLLa kOvilaguMpula | pETala dETalapenugUTamulu ||

ca|| viMjAmaralunu visanakarralunu | goMjegoDugulE koMDellA |
aMjanagirirAyaDu vEMkaTapati | saMjIvani paruShala kodavaganu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |