తెలిసినవారికి తెరువిదే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలిసినవారికి తెరువిదే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెలిసినవారికి తెరువిదే మరిలేదు | నళినాక్షు పొగడెడి నామములో నున్నది ||

చ|| ఆకసాన లేదు మోక్ష మటుపాతాళాన లేదు | ఈకడ భూలోకమందు ఎందులేదు |
పైకొని ఆసలెల్ల పారద్రోలి వెదకితే | శ్రీకాంతు పొగడేటి చిత్తములో నున్నది ||

చ|| సురల వద్ద లేదు సోదించ నమృతము | సరిభీకులందు లేదు జలధిలో లేదు |
శరణాగతుల పాద జలముల జేర్చికొనే | హరిదాసుల పూజించే అరచేత నున్నది ||

చ|| రాజసాన సుఖమేది రాసి కర్మమందునేది | వోజతోడ నియతుడై వుండినా నేది |
సాజాన శ్రీ వేంకటేశు సరి ముద్రలు ధరించే | తేజముతో విజ్ఞన దేహములొ వున్నది ||


telisinavAriki teruvidE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| telisinavAriki teruvidE marilEdu | naLinAkShu pogaDeDi nAmamulO nunnadi ||

ca|| AkasAna lEdu mOkSha maTupAtALAna lEdu | IkaDa BUlOkamaMdu eMdulEdu |
paikoni Asalella pAradrOli vedakitE | SrIkAMtu pogaDETi cittamulO nunnadi ||

ca|| surala vadda laedu sOdiMca namRutamu | sari bheekulandu lEdu jaladhilO lEdu |
SaraNAgatula pAda jalamula jErcikonE | haridAsula pUjiMcE aracEta nunnadi ||

ca|| rAjasAna suKamEdi rAsi karmamaMdunEdi | vOjatODa niyatuDai vuMDinA nEdi |
sAjAna SrI vEMkaTESu sari mudralu dhariMcE | tEjamutO vij~jana dEhamulo vunnadi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |