తెల్లవారనియ్యరో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెల్లవారనియ్యరో తెరువు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెల్లవారనియ్యరో తెరువు యీ- | పల్లదపుదొంగలెల్ల బారాడుతెరువు ||

చ|| దొంతరపూవులతోట తూరుపుదెరువు | చింతపూవుదేనెలచెమ్మతెరువు |
సంతులేనిసతియింటిచాయతెరువు | యింతలోనె చలిబడి యెండదాకేతెరువు ||

చ|| పముపుట్టగొంటిమీదిపడుమటితెరువు | చీమకదొంతరలోనిచిన్నతెరువు |
గాములుగాచుకయుండే గాలితెరువు | యేమిటా నెక్కడవుత నెరగనితెరువు ||

చ|| అన్నిదిక్కులును దానేయైవున్న్నతెరువు | పన్నీటికాలువలబాటతెరువు |
కన్నుల వేంకటపతి గన్నతెరువు | మిన్నునేలగూడినమీదితెరువు ||


tellavAraniyyarO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tellavAraniyyarO teruvu yI- | palladapudoMgalella bArADuteruvu ||

ca|| doMtarapUvulatOTa tUrupuderuvu | ciMtapUvudEnelacemmateruvu |
saMtulEnisatiyiMTicAyateruvu | yiMtalOne calibaDi yeMDadAkEteruvu ||

ca|| pamupuTTagoMTimIdipaDumaTiteruvu | cImakadoMtaralOnicinnateruvu |
gAmulugAcukayuMDE gAliteruvu | yEmiTA nekkaDavuta neraganiteruvu ||

ca|| annidikkulunu dAnEyaivunnnateruvu | pannITikAluvalabATateruvu |
kannula vEMkaTapati gannateruvu | minnunElagUDinamIditeruvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |