తొల్లింటి వలె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తొల్లింటి వలె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తొల్లింటి వలె గావు తుమ్మెదా యింక | వొల్లవుగా మమ్మువో తుమ్మెదా ||

చ|| తోరంపు రచనల తుమ్మెదా కడు | దూరేవు గొందులే తుమ్మెదా |
దూరినా నెఱుగవు తుమ్మెదా మమ్ము | వోరగా చూడకు వో తుమ్మెదా ||

చ|| తొలి ప్రాయపు మిండ తుమ్మెదా కడు | తొలిచేవు చేగలే తుమ్మెదా |
తొలకరి మెరుగువే తుమ్మెదా ఇంక | ఉలికేవు మముగని వో తుమ్మెదా ||

చ|| దొరవు వేంకటగిరి తుమ్మెదా మా | తురుమేల చెనకేవు తుమ్మెదా |
దొరకెనీ చనవులు తుమ్మెదా ఇంక | ఒరులెఱింగిరి గదవో తుమ్మెదా ||


tolliMTi vale (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tolliMTi vale gAvu tummedA yiMka | vollavugA mammuvO tummedA ||

ca|| tOraMpu racanala tummedA kaDu | dUrEvu goMdulE tummedA |
dUrinA nerxugavu tummedA mammu | vOragA cUDaku vO tummedA ||

ca|| toli prAyapu miMDa tummedA kaDu | tolicEvu cEgalE tummedA |
tolakari meruguvE tummedA iMka | ulikEvu mamugani vO tummedA ||

ca|| doravu vEMkaTagiri tummedA mA | turumEla cenakEvu tummedA |
dorakenI canavulu tummedA iMka | orulerxiMgiri gadavO tummedA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |