తానెట్లున్నాడో తరుణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తానెట్లున్నాడో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తానెట్లున్నాడో తరుణి వినిపించనే | కానక నినుగన్న నతినిగన్నట్లు నాయనే ||

చ|| కొణతవడి దనపేరు కోరి నాయకదలంతునే | కొంతవడి తనసుద్దులు కొమ్మలచే విందునే |
కొంతవడి తానున్న కొలువు చిత్తరువు చూతు | కొంత యీరీతిబొద్దు గడుపుదునే నేను ||

చ|| మదినొక్కవేళ దనమాట దలపోతునే | కదిసి యొకవేళ దన్నుగలలోన గందునే |
పదములనె వొకవేళ యెదురు నడతునేదనకు | మదినిట్లు దినదినము దొబ్బుదునే నేనూ ||

చ|| నగినములు చూచుచు నే జరపుదునే వొకగదియ | వగలదనుదూరి లేకలువ్రాతు గొంతదడ |
జిగి నింతలో గూడె శ్రీవేంకటేశ్వరుడు | మగిడి యల్లాడ నపుడు మలగుపయినిపుడూ ||


tAneTlunnADO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tAneTlunnADO taruNi vinipiMcanE | kAnaka ninuganna natinigannaTlu nAyanE ||

ca|| koNatavaDi danapEru kOri nAyakadalaMtunE | koMtavaDi tanasuddulu kommalacE viMdunE |
koMtavaDi tAnunna koluvu cittaruvu cUtu | koMta yIrItiboddu gaDupudunE nEnu ||

ca|| madinokkavELa danamATa dalapOtunE | kadisi yokavELa dannugalalOna gaMdunE |
padamulane vokavELa yeduru naDatunEdanaku | madiniTlu dinadinamu dobbudunE nEnU ||

ca|| naginamulu cUcucu nE jarapudunE vokagadiya | vagaladanudUri lEkaluvrAtu goMtadaDa |
jigi niMtalO gUDe SrIvEMkaTESvaruDu | magiDi yallADa napuDu malagupayinipuDU ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |