తనకర్మవశం బించుక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తనకర్మవశం బించుక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తనకర్మవశం బించుక, దైవకృతం బొకయించుక, | మనసువికారం బించుక, మానదు ప్రాణులకు ||

చ|| ఈదైన్యము లీహైన్యము లీచిత్తవికారంబులు | యీదురవస్థలు గతులును యీలంపటములును |
యీదాహము లీదేహము లీయనుబంధంబులు మరి | యీదేహముగలకాలము యెడయవు ప్రాణులకు ||

చ|| యీచూపులు యీతీపులు నీనగవులు నీతగవులు- | నీచొక్కులు నీసొక్కులు నీవెడయలుకలును |
యీచెలుములు నీబలువులు నీచనువులు నీఘనతలు- | నీచిత్తముగలకాలము యెడయవు ప్రాణులకు ||

చ|| యీవెరవులు నీయెరుకవులు యీతలపులు నీతెలుపులు | దైవశిఖామణితిరుమల దేవునిమన్ననలు |
దైవికమున కిటువగవక తనతల పగ్గలమైనను | దైవము తానౌ తానే దైవంబవుగాన ||


tanakarmavaSaM biMcuka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tanakarmavaSaM biMcuka, daivakRutaM bokayiMcuka, | manasuvikAraM biMcuka, mAnadu prANulaku ||

ca|| Idainyamu lIhainyamu lIcittavikAraMbulu | yIduravasthalu gatulunu yIlaMpaTamulunu |
yIdAhamu lIdEhamu lIyanubaMdhaMbulu mari | yIdEhamugalakAlamu yeDayavu prANulaku ||

ca|| yIcUpulu yItIpulu nInagavulu nItagavulu- | nIcokkulu nIsokkulu nIveDayalukalunu |
yIcelumulu nIbaluvulu nIcanuvulu nIGanatalu- | nIcittamugalakAlamu yeDayavu prANulaku ||

ca|| yIveravulu nIyerukavulu yItalapulu nItelupulu | daivaSiKAmaNitirumala dEvunimannanalu |
daivikamuna kiTuvagavaka tanatala paggalamainanu | daivamu tAnau tAnE daivaMbavugAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |