తే శరణం తే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తే శరణం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తే శరణంమహం తే శరణమహం | శైశవకృష్ణ తే శరణం గతోస్మి ||

చ|| దశవిధావతార ధర్మరక్షణమూర్తి | దశమస్తకాసురదశన |
దశదిశాపరిపూర్ణ తవనీయస్వరూప | దశావరణ లోకతత్త్వాతీత ||

చ|| సహస్రలోచన సంతతవినుత | సహస్రముఖ శేషశయనా |
సహస్రకరకోటిసంపూర్ణతేజా | సహస్రాదిత్య దివ్యచక్రాయుధా ||

చ|| అనంతచరణ సర్వాధారధేయ | అనంతకరదివ్యాయుధా |
అనంతనిజకల్యాణగుణార్ణవ | అనంత శ్రీవేంకటాద్రినివాసా ||


tE SaraNaM (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tE SaraNamahaM tE SaraNamahaM | SaiSavakRuShNa tE SaraNaM gatOsmi ||

ca|| daSavidhAvatAra dharmarakShaNamUrti | daSamastakAsuradaSana |
daSadiSAparipUrNa tavanIyasvarUpa | daSAvaraNa lOkatattvAtIta ||

ca|| sahasralOcana saMtatavinuta | sahasramuKa SEShaSayanA |
sahasrakarakOTisaMpUrNatEjA | sahasrAditya divyacakrAyudhA ||

ca|| anaMtacaraNa sarvAdhAradhEya | anaMtakaradivyAyudhA |
anaMtanijakalyANaguNArNava | anaMta SrIvEMkaTAdrinivAsA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

[tESaranamaham_BKP]


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=తే_శరణం_తే&oldid=14192" నుండి వెలికితీశారు