తనవారలు పెరవారలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తనవారలు పెరవారలు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తనవారలు పెరవారలు దాననియెడి వాడెవ్వడు | తమగుణముల దిగవిడిచిన ధన్యుడాతడెపో ||

చ|| తెగబడి మదనసముద్రము దేహముతోడనె దాటిన- | విగతభయుండత డెవ్వడు వీరుండెవ్వడొకో |
పగగొని పంచేంద్రియముల ప్రాణముతోడనె బతికి | జగదేకప్రీతుండగు చతురుండాతడెపో ||

చ|| యేచినపరితాపాగ్నుల నేమియు నొవ్వక వెడలిన | ధీచతురుండతడెవ్వడు ధీరుండెవ్వడొకో |
చూచినమోహపుజూపుల జురుచూండ్ల కెడమియ్యని | రాచరికపు నెరజాణుడు రసికుండాతడెపో ||

చ|| చావుకుసరియగు ద్రవ్యవిచారపు తగులుల బాసిన- | పావనుడెవ్వడు బహుజన్మ బాంధవుడెవ్వడొకో |
శ్రీవేంకటగిరినాథుని చిత్తములోపల నిలిపిన- | దేవసమానుడు నాతడె ధీరుడు నాతడెపో ||


tanavAralu peravAralu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tanavAralu peravAralu dAnaniyeDi vADevvaDu | tamaguNamula digaviDicina dhanyuDAtaDepO ||

ca|| tegabaDi madanasamudramu dEhamutODane dATina- | vigataBayuMData DevvaDu vIruMDevvaDokO |
pagagoni paMcEMdriyamula prANamutODane batiki | jagadEkaprItuMDagu caturuMDAtaDepO ||

ca|| yEcinaparitApAgnula nEmiyu novvaka veDalina | dhIcaturuMDataDevvaDu dhIruMDevvaDokO |
cUcinamOhapujUpula jurucUMDla keDamiyyani | rAcarikapu nerajANuDu rasikuMDAtaDepO ||

ca|| cAvukusariyagu dravyavicArapu tagulula bAsina- | pAvanuDevvaDu bahujanma bAMdhavuDevvaDokO |
SrIvEMkaTagirinAthuni cittamulOpala nilipina- | dEvasamAnuDu nAtaDe dhIruDu nAtaDepO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |