తొక్కనిచోట్లు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తొక్కనిచోట్లు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తొక్కనిచోట్లు దొక్కెడిమనసు | యెక్కడ గతిలే దింకనో తెరువు ||

చ|| పాపము వాయదు పైపై మనసున | కోపము దీరదు కొంతైనా |
దీపనబాధయు దీరదు కొంతైనా | యేపున బెనగొనె నింకనో తెరువు ||

చ|| యెవ్వనమదమును నెడయదు కోరికె | కొవ్వును నణగదు కొంతైనా |
రవ్వగుమమకారము బెడబాయదు | యెవ్విధియును లేదింకనో తెరువు ||

చ|| వెఱపును విడువదు వెడమాయలబడి | కొఱతయు దీరదు కొంతైనా |
తెఱగొసగేటి శ్రీతిరువేంకటపతి- | నెఱిగీనెఱగలే మికనో తెరువు ||


tokkanicOTlu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tokkanicOTlu dokkeDimanasu | yekkaDa gatilE diMkanO teruvu ||

ca|| pApamu vAyadu paipai manasuna | kOpamu dIradu koMtainA |
dIpanabAdhayu dIradu koMtainA | yEpuna benagone niMkanO teruvu ||

ca|| yevvanamadamunu neDayadu kOrike | kovvunu naNagadu koMtainA |
ravvagumamakAramu beDabAyadu | yevvidhiyunu lEdiMkanO teruvu ||

ca|| verxapunu viDuvadu veDamAyalabaDi | korxatayu dIradu koMtainA |
terxagosagETi SrItiruvEMkaTapati- | nerxigInerxagalE mikanO teruvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |