తనసొమ్మీడేరించక తా మానీనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తనసొమ్మీడేరించక (రాగం:దేసాళం ) (తాళం : )

తనసొమ్మీడేరించక తా మానీనా
పెనగుచు నేమూరకే బిగిసేముగాక.

భూమితో బ్రపంచమెల్ల బుట్టించిన దేవుడు
ఆమీదిపారుపత్యాన కందుకోపడా
నామమాత్రజీవులము నడుమంతరాల వచ్చి
నేము గర్తలమనుచు నిక్కేముగాక.

యెనలేక యెదిరికి ఇనుమడిచేవారికి
తనతగర మడువ దడవయ్యీనా
గునిసి సంసారపుకొండనే మోచేనంటా
తినికేమిదియు వట్టి దీమసముగాక.

చిత్తములో నున్నట్టి శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
మత్తిల్లి నను గావక మానబోయ్యీనా
కొత్తగా నీతని నేడు కొలిచేమనుచు నేము
తత్తరపుస్వతంత్రాన దగిలేముగాక.


Tanasommeedaerimchaka (Raagam:Daesaalam ) (Taalam: )

Tanasommeedaerimchaka taa maaneenaa
Penaguchu naemoorakae bigisaemugaaka.

Bhoomito brapamchamella buttimchina daevudu
Aameedipaarupatyaana kamdukopadaa
Naamamaatrajeevulamu nadumamtaraala vachchi
Naemu gartalamanuchu nikkaemugaaka.

Yenalaeka yediriki inumadichaevaariki
Tanatagara maduva dadavayyeenaa
Gunisi samsaarapukomdanae mochaenamtaa
Tinikaemidiyu vatti deemasamugaaka.

Chittamulo nunnatti sreevaemkataesvarudu
Mattilli nanu gaavaka maanaboyyeenaa
Kottagaa neetani naedu kolichaemanuchu naemu
Tattarapusvatamtraana dagilaemugaaka.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |