మనసిజ గురుడితడో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మనసిజ గురుడితడో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మనసిజ గురుడితడో మరియు గలడో వేద- | వినుతుడు డితడుగాక వేరొకడు గలడో ||

చ|| అందరికి నితడెపో అంతరాత్ముడనుచు- | నందురితడో మరియు నవలడొకడో |
నందకధరుడు జగన్నాథుడచ్చుతుడు గో- | విందుడీతడు గాక వేరొకడు గలడో ||

చ||| తనర నిందరికి జైతన్యమొసగిన యాత- | డొనర నితడో మరియు నొకడు గలడో |
దినకరశతతేజుడగు దేవదేవుడు త- | ద్వినుతుడితడు గాక వేరొకడు గలడో ||

చ|| పంకజభవాదులకు బరదైవ మీతడని | అంకింతు రితడో అధికుడొకడో |
శాంకరీస్తోత్రములు సతతమును గైకొనెడి | వేంకటవిభుడో కాక వేరొకడు గలడో ||


manasija guruDitaDO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| manasija guruDitaDO mariyu galaDO vEda- | vinutuDu DitaDugAka vErokaDu galaDO ||

ca|| aMdariki nitaDepO aMtarAtmuDanucu- | naMduritaDO mariyu navalaDokaDO |
naMdakadharuDu jagannAthuDaccutuDu gO- | viMduDItaDu gAka vErokaDu galaDO ||

ca||| tanara niMdariki jaitanyamosagina yAta- | Donara nitaDO mariyu nokaDu galaDO |
dinakaraSatatEjuDagu dEvadEvuDu ta- | dvinutuDitaDu gAka vErokaDu galaDO ||

ca|| paMkajaBavAdulaku baradaiva mItaDani | aMkiMtu ritaDO adhikuDokaDO |
SAMkarIstOtramulu satatamunu gaikoneDi | vEMkaTaviBuDO kAka vErokaDu galaDO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Manasiai-guruDithaDo---Reetigowla---Khanda-Chapu


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |