మదము దొలకెడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మదము దొలకెడి (రాగం: ) (తాళం : )

మదము దొలకెడి యట్టి మంచి వయసున మనకు
తుదలేని వెడుకలు దొరకుటెన్నడురా ||

ఉదుటు జనుదోయి నీవురముపై దనివార
నదిమి మోమును మోము నలమియలమి
వదలైన నీవితో వాలుగన్నుల జంకె
లొదవ నీ మీద నేనొరగు టెన్నడురా ||

కతికి తనమున నాదు కప్పురపు దమ్ములము
కులికి నీ వదనమున గుమ్మరించి
పలచనగు గోళ్ళ నీ పగడనాతెర నొక్కి
చెలుపమగు నునుగంటి సేయుటెన్నడురా ||

గరగరని కురులతో కస్తూరి వాసనలు
విరితావులతోద విసరగాను
తిరువేంకటాధిపుడ నిను గూడి నే
నరమరచి సమదము లౌట యెన్నడురా ||


madamu dolakeDi (Raagam: ) (Taalam: )

madamu dolakeDi yaTTi maMchi vayasuna manaku
tudalEni veDukalu dorakuTennaDurA ||

uduTu janudOyi nIvuramupai danivaara
nadimi mOmunu mOmu nalamiyalami
vadalaina nIvitO vaalugannula jaMke
lodava nI mIda nEnoragu TennaDurA ||

katiki tanamuna nAdu kappurapu dammulamu
kuliki nI vadanamuna gummariMchi
palachanagu gOLLa nI pagaDanAtera nokki
chelupamagu nunugaMTi sEyuTennaDurA ||

garagarani kurulatO kastUri vAsanalu
viritAvulatOda visaragAnu
tiruvEMkaTAdhipuDa ninu gUDi nE
naramarachi samadamu louTa yennaDurA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |