మరిగి వీరెపో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మరిగి వీరెపో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మరిగి వీరెపో మాదైవంబులు | కెరలిన హరిసంకీర్తనపరులు ||

చ|| వినియెడివీనులు విష్ణుకథలకే | పనిగొందురు మాప్రపన్నులు |
కనియెడి కన్నులు కమలాక్షునియం- | దనువుపరతు రటు హరిసేవకులు ||

చ|| పలికెడి పలుకులు పరమాత్మునికై | యలవరుతురు శరణాగతులు |
తలచేటి తలపులు ధరణీధరుపై | తలచెడి రతిదివ్యులు ||

చ|| కరముల శ్రీపతికైంకర్యములే | మురియుచు జేతురు ముముక్షువులు |
యిరవుగ శ్రీవేంకటేశ్వరుమతమే | సిరుల నమ్ముదురు శ్రీవైష్ణవులు ||


marigi vIrepO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| marigi vIrepO mAdaivaMbulu | keralina harisaMkIrtanaparulu ||

ca|| viniyeDivInulu viShNukathalakE | panigoMduru mAprapannulu |
kaniyeDi kannulu kamalAkShuniyaM- | danuvuparatu raTu harisEvakulu ||

ca|| palikeDi palukulu paramAtmunikai | yalavaruturu SaraNAgatulu |
talacETi talapulu dharaNIdharupai | talaceDi ratidivyulu ||

ca|| karamula SrIpatikaiMkaryamulE | muriyucu jEturu mumukShuvulu |
yiravuga SrIvEMkaTESvarumatamE | sirula nammuduru SrIvaiShNavulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |