మీకుమీకునమరును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మీకుమీకునమరును (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మీకుమీకునమరును మిక్కిలివేడుకలెల్లా | కైకొని నేమెల్లా చూడగంటిమిగదె ||

చ|| సింగారరాయడుగదే చిత్తజుగురుడుగదే | అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినాడు |
బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు | అంగన నీవు దేవులవైతివి గదే ||

చ|| కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభము మణివాడు | మంచితనమున నీకు మగడుగదే వాడు |
మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు | ఎంచగ నితని వురము ఎక్కితివిగదవే ||

చ|| చేతులు నాల్గింటివాడు శ్రీవేంకటేశ్వరుడు | ఆతుమగా నిన్నునేలి అలరెగదేవాడు |
ఈతల శ్రీకాంతవు ఇన్నిటా నేరుపరివి | ఈతని కెప్పుడు నీవు ఇరవైతివి గదే ||


mIkumIkunamarunu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mIkumIkunamarunu mikkilivEDukalellA | kaikoni nEmellA cUDagaMTimigade ||

ca|| siMgArarAyaDugadE cittajuguruDugadE | aMgaviMci ninnu peMDlADinADu |
baMgAru patimavu pAlavelli kUturavu | aMgana nIvu dEvulavaitivi gadE ||

ca|| kAMcanapu daTTivADu kaustuBamu maNivADu | maMcitanamuna nIku magaDugadE vADu |
miMcu sirula dAnavu mETi tammipai dAnavu | eMcaga nitani vuramu ekkitivigadavE ||

ca|| cEtulu nAlgiMTivADu SrIvEMkaTESvaruDu | AtumagA ninnunEli alaregadEvADu |
Itala SrIkAMtavu inniTA nEruparivi | Itani keppuDu nIvu iravaitivi gadE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |