మంచిదివో సంసారము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మంచిదివో సంసారము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మంచిదివో సంసారము మదమత్సరములు మానిన | కంచును బెంచును నొకసరిగా దాచూచినను ||

చ|| ఆపదలకు సంపదలకు నభిమానింపక యుండిన | పాపము బుణ్యము సంకల్పములని తెలిసినను |
కోపము శాంతము తమతమగుణాములుగా భావించిన | తాపము శైత్యమునకు దా దడబడకుండినను ||

చ|| వెలియును లోపలయును నొకవిధమై హృదయంబుండిన | పలుకునుబంతము దానొక భావన దోచి
తలపున దిరువేంకటగిరిదైవము నెలకొనియుండిన | సొలపక యిన్నిటికిని దా సోకోరుచెనైనా ||


maMcidivO saMsAramu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| maMcidivO saMsAramu madamatsaramulu mAnina | kaMcunu beMcunu nokasarigA dAcUcinanu ||

ca|| Apadalaku saMpadalaku naBimAniMpaka yuMDina | pApamu buNyamu saMkalpamulani telisinanu |
kOpamu SAMtamu tamatamaguNAmulugA BAviMcina | tApamu Saityamunaku dA daDabaDakuMDinanu ||

ca|| veliyunu lOpalayunu nokavidhamai hRudayaMbuMDina | palukunubaMtamu dAnoka BAvana dOci
talapuna diruvEMkaTagiridaivamu nelakoniyuMDina | solapaka yinniTikini dA sOkOrucenainA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |