మచ్చికతో నేలవయ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మచ్చికతో నేలవయ్య (రాగం: ) (తాళం : )

మచ్చికతో నేలవయ్య మదన సామ్రాజ్యలక్శ్మీ
పచ్చి సింగారాల బండారాలు నిండెను ||

కొమరె తురుమునను గొప్పమేఘ ముదయించి
చెమట వాన గురిసె జెక్కులవెంట
అమర బులకపైరు లంతటాను జెలువొంది
ప్రమదాల పలవుల పంట లివె పండెను ||

మించుల చూపుల తీగె మెఅ గులిట్టె మెరిచి
అంచె గోరికల జళ్ళవె పట్టెను
సంచితవు కుచముల జవ్వని రాసులు మించె
పొంచి నవ్వుల యామని పోదిగొనె నిదిగో ||


machchikatO nElavayya (Raagam: ) (Taalam: )

machchikatO nElavayya madana sAmrAjyalakshmI
pachchi siMgArAla baMDArAlu niMDenu ||

komare turumunanu goppamEgha mudayiMchi
chemaTa vAna gurise jekkulaveMTa
amara bulakapairu laMtaTAnu jeluvoMdi
pramadAla palavula paMTa live paMDenu ||

miMchula chUpula tIge meRa guliTTe merichi
aMche gOrikala jaLLave paTTenu
saMchitavu kuchamula javvani rAsulu miMche
poMchi navvula yAmani pOdigone nidigO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |