మనసిజ సముద్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మనసిజ సముద్ర (రాగం: శంకరాభరణం) (తాళం : ఆది)

మనసిజ సముద్ర | మధనమిదే ||
కనుగొను మింతట |కాంతుడ నీవు ||

సతి చింతామతి |జలనిధి తరువగ
అతిగరళపు విర |హము వొడమే ||
తతి నా పిమ్మట |తమకపు కోర్కులు
లతల కల్పకపు |లాకలు వొడమె||

పొలతి కూటములు |పొంగులు పొంగగ
పులకల తారలు |పోడమె నవి
ఫలమై సాత్విక |భావపు చంద్రుడు
నిలువుగ పొడమగ |నేరుపు లలరె ||

సుదతి తానె నీ | చొక్కపు కౌగిట
నదుమన నిందిర |యై పొడమె ||
కదిసిన శ్రీవేం |కటపతి నీదెస
అధరామృతమ |య్యతివకు పొడమె ||


manasija samudra (Raagam: ) (Taalam: )

manasija samudra | madhanamidE ||
kanugonu miMtaTa |kAMtuDa nIvu ||

sati chiMtAmati |jalanidhi taruvaga
atigaraLapu vira |hamu voDamE ||
tati nA pimmaTa |tamakapu kOrkulu
latala kalpakapu |lAkalu voDame||

polati kUTamulu |poMgulu poMgaga
pulakala tAralu |pODame navi
phalamai sAtvika |bhAvapu chaMdruDu
niluvuga poDamaga |nErupu lalare ||

sudati tAne nI | chokkapu kaugiTa
nadumana niMdira |yai poDame ||
kadisina SrIvEM |kaTapati nIdesa
adharAmRtama |yyativaku poDame ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |