మరచితిమంటే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మరచితిమంటే (రాగం: భూపాలం) (తాళం : ఆది)

ప|| మరచితిమంటే మరిలేదు |
     తరితో దలచవో దైవము మనసా ||

చ|| పుట్టుచునున్నది పోవుచునున్నది |
     పట్టపు జీవుల ప్రపంచకము |
     నట్టనడుమనే నరహరి నామము |
     గుట్టున దలచవో కొనగొని మనసా ||

చ|| పొద్దు వొడుచు నదె పొద్దు గుంకు నదె |
     తిద్దిన జగముల దిన దినము |
     అద్దపు నీడల అంతర్యామిని |
     వొద్దనె తలచవొ ఒనరగ మనసా ||

చ|| లోపల వెలుపల లోగొని ఉన్నది |
     శ్రీపతి మహిమల సృష్టి యిదే |
     యేపున శ్రీ వేంకటేశ్వరు డితడే |
     దాపని నమ్ముచు దలచవొ మనసా ||


maracitimaMTE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| maracitimaMTE marilEdu | taritO dalacavO daivamu manasA ||

ca|| puTTucununnadi pOvucununnadi | paTTapu jIvula prapaMcakamu |
naTTanaDumanE harinAmamu | guTTuna dalacavO konagoni manasA ||

ca|| poddu voDucu nade poddu guMku nade | tiddina jagamula dina dinamu |
addapu nIDala aMtaryAmini | voddane talacavo onaraga manasA ||

ca|| lOpala velupala lOgoni unnadi | SrIpati mahimala sRuShTi yidE |
yEpuna SrI vEMkaTESvaru DitaDE | dApani nammucu dalacavo manasA ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

http://cid-272cd1502e1bbc2c.skydrive.live.com/self.aspx/Annamacharya/marachitimamtemariledu%7C_bhupalam%7C_bkp.mp3

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |