మిన్నక వేసాలుమాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మిన్నక వేసాలుమాన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మిన్నక వేసాలుమాని మేలుకోవయ్యా | సన్నల నీయోగనిద్ర చాలు మేలుకోవయ్యా ||

చ|| ఆవులు పేయలకుగా నరచీ బిదుకవలె | గోవిందుడ యింక మేలుకోవయ్యా |
ఆవలీవలపడుచు లాటలు మరిగివచ్చి | త్రోవగాచుకున్నారు ప్రొద్దున మేలుకోవయ్యా ||

చ|| వాడల గోపికలెల్లా వచ్చి నిన్ను ముద్దాడ | గూడియున్నారిదే మేలుకోవయ్యా |
తోడనే యశోద గిన్నెతో బెరుగు వంటకము | యీడకు దెచ్చి పెట్టె నిక మేలుకోవయ్యా ||

చ|| పిలిచీ నందగోపుడు పేరుకొని యదె కన్ను- | గొలుకులు విచ్చి మేలుకోవయ్యా |
అలరిన శ్రీవేంకటాద్రిమీది బాలకృష్ణ | యిల మామాటలు వింటివిక మేలుకోవయ్యా ||


minnaka vEsAlumAni (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| minnaka vEsAlumAni mElukOvayyA | sannala nIyOganidra cAlu mElukOvayyA ||

ca|| Avulu pEyalakugA naracI bidukavale | gOviMduDa yiMka mElukOvayyA |
AvalIvalapaDucu lATalu marigivacci | trOvagAcukunnAru prodduna mElukOvayyA ||

ca|| vADala gOpikalellA vacci ninnu muddADa | gUDiyunnAridE mElukOvayyA |
tODanE yaSOda ginnetO berugu vaMTakamu | yIDaku decci peTTe nika mElukOvayyA ||

ca|| pilicI naMdagOpuDu pErukoni yade kannu- | golukulu vicci mElukOvayyA |
alarina SrIvEMkaTAdrimIdi bAlakRuShNa | yila mAmATalu viMTivika mElukOvayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

minnakaVesaluMani


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |