మాన డెన్నడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాన డెన్నడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మాన డెన్నడు శరీరి దు- | ర్మానసబోధితుడుగాన ||

చ|| పంచభూతవికారంబులు | పంచేంద్రియములూ |
పంచమహా పాతకములకును | పంచివేసినవిగాన ||

చ|| త్రైగుణ్యవికారంబులు | త్రైగుణ్యపుదనువులు |
శ్రీగురుడగు శ్రీవేంకటపతి- | భోగయోగ్యములుగాన ||


mAna DennaDu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mAna DennaDu SarIri du- | rmAnasabOdhituDugAna ||

ca|| paMcaBUtavikAraMbulu | paMcEMdriyamulU |
paMcamahA pAtakamulakunu | paMcivEsinavigAna ||

ca|| traiguNyavikAraMbulu | traiguNyapudanuvulu |
SrIguruDagu SrIvEMkaTapati- | BOgayOgyamulugAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |