మాయపుదనుజుల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాయపుదనుజుల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మాయపుదనుజుల మదవైరి కపి- | రాయడు వీడివో రామునిబంటు ||

చ|| పెట్టినజంగయు పెంపుమిగుల మొల | గట్టినకాసెయు గర్వమున |
నిట్టనిలిచి పూనినచేత నడిమి- | దిట్ట వీడువో దేవునిబంటు ||

చ|| నవ్వుచు లంకానగరపుదనుజుల- | కొవ్వణచిన కపికుంజరుడు |
మువ్వురువేల్పుల మొదలిభూతియగు- | రవ్వగు సీతారమణునిబంటు ||

చ|| పంకజసంభవుపట్టముగట్టగను | వుంకించిన తనవొడయనిచే |
పొంకపు కలశాపుర హనుమంతుడు | వేంకటరమణునివేడుకబంటు ||


mAyapudanujula (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mAyapudanujula madavairi kapi- | rAyaDu vIDivO rAmunibaMTu ||

ca|| peTTinajaMgayu peMpumigula mola | gaTTinakAseyu garvamuna |
niTTanilici pUninacEta naDimi- | diTTa vIDuvO dEvunibaMTu ||

ca|| navvucu laMkAnagarapudanujula- | kovvaNacina kapikuMjaruDu |
muvvuruvElpula modaliBUtiyagu- | ravvagu sItAramaNunibaMTu ||

ca|| paMkajasaMBavupaTTamugaTTaganu | vuMkiMcina tanavoDayanicE |
poMkapu kalaSApura hanumaMtuDu | vEMkaTaramaNunivEDukabaMTu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |